Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era

Financed by: The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding(UEFISCDI)

Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142
Contract number: UEFISCDI TE 10/2020

Competition financial allowances

Period: 2020-2022 (24 months)

Host institution: University Valahia of Târgoviste, Romania, Faculty of Humanities

Project title: Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era

In Romanian: Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece

Project Acronym: RoWest

Team of the project:

Project leader: Dr. Elena Dragomir

Project members:

Prof. Dr. Hab. Silviu Marian Miloiu, Researcher (Ph.D. advisor)
Dr. Coroban Costel, Postdoctoral researcher
Botnari Mihaela, PhD Student

Acest proiect a investigat relațiile dintre România și Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piața Comună), între 1957, când CEE a fost creată prin Tratatul de la Roma, și 1989, când regimul socialist din România s-a prăbușit. Analitic, proiectul a fost construit pe două planuri, studiind concepțiile și motivele care au stat la baza atitudinii și politicii României față de CEE, pe de o parte, și relațiile dintre România și CEE ca organizație, pe de alta. Proiectul a pus sub semnul întrebării paradigma teoretică a detașării de Moscova, care este folosită în mod tradițional pentru a explica politica externă a României postbelice și care pune accentul pe rolul factorilor externi. Metodologic, proiectul se raliază așa-numitei Noi Istorii a Războiului Rece, având la bază cercetare multiarhivistică, acordând atenție ideologiei (înțeleasă în sens larg drept percepții, idei, sistem de convingeri) și studiind o așa-numită putere minoră (România).
Prin rezultatele sale, proiectul produce cunoaștere în domeniul profund neglijat de istoriografie al relațiilor dintre România și CEE și contribuie la o mai bună înțelegere a originii relațiilor actuale dintre România și Uniunea Europeană. Totodată, proiectul deschide noi perspective privind studiul politicii externe a României postbelice, în general, contestând abordarea istoriografică anterioară, care interpretează politica externă și internă a României postbelice prin lentila dihotomiei Est-Vest, socialism-capitalism, apropiere/distanțare de URSS, apropiere/distanțare de Occident. Folosind ca studiu de caz relațiile cu Piața Comună, proiectul propune un alt model de interpretare pentru politica externă a României postbelice – o alternativă la teza tradițională rezumată prin formula „România între Est și Vest”.

This project investigated Romania’s relations with the European Economic Community (EEC), between 1957, when the EEC was created by the Treaty of Rome, and 1989, when the socialist regime in Romania collapsed. Analytically, the project was built on two levels, studying the concepts and reasons that were the basis of Romania’s attitude and policy towards the EEC, on the one hand, and the relations between Romania and the EEC as an organization, on the other hand. The project questioned the theoretical paradigm of detachment from Moscow, which is traditionally used to explain the foreign policy of post-war Romania and which emphasizes the role of external factors. Methodologically, the project joins the so-called New History of the Cold War, based on multi-archival research, paying attention to ideology (understood in a broad sense as perceptions, ideas, belief system) and studying a so-called minor power (Romania).
Through its results, the project produces knowledge in the deeply neglected field of historiography of relations between Romania and EEC and contributes to a better understanding of the origin of current relations between Romania and the European Union. Furthermore, the project opens new perspectives on the study of Romania’s foreign policy in general, contesting the previous scholarly approach which addresses the issue through the lenses of East-West dichotomy, and proposing a new theoretical paradigm.

Project summary:

Addressing a significant gap in historiography, this project aims to investigate Romania’s relations with the European Economic Community (EEC), between 1957, when the EEC was created through the Treaty of Rome, and 1989, when the socialist system in Romania collapsed. Analytically, the project is built on two main levels, exploring the political rationale behind Romania’s attitude and policy towards the EEC, on the one hand, and the relations with the EEC as an entity, on the other. This project challenges the limitations of the current theoretical framework (which explains Romania’s post-war foreign policy through its detachment from Moscow and gives primacy to external structural factors). Drawing from B.F. Braumoeller’s systemic theory of international relations, this project focuses on agency, addressing the actions of the agents (Romania, Romanian leaders, Romanian economic experts), but tackles as well the external and internal structural factors that provided the context of Romania’s relations with the EEC (its relations with the Soviet Union and maverick position in the Eastern bloc, its normalization of relations with different Western European states, the East-West relaxation of tensions, the EEC enlargement, the Helsinki process, the reformation of the Eastern bloc, the domestic decision making process). It hypothesises that Romania acted to achieve its (perceived) national interests on the basis of the decision-makers’ views and perceptions of the external environment. Methodologically, the project fits into the New Cold War History paradigm, being multi-archival in approach, stressing the role of ideology (understood in a broad sense as perceptions, views, system of beliefs) and focusing on a minor power. Through its findings, the project creates new knowledge on Romania-EEC relations during the Cold War and, thus, on the origin of Romania-EU relations, and expands the knowledge on Cold War Romania’s foreign policy in general.

Rezumat:

Acest proiect își propune să investigheze relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană (CEE), între 1957, când CEE a fost creată prin Tratatul de la Roma, și 1989, când regimul socialist din România s-a prăbușit. Analitic, proiectul este construit pe două planuri, studiind concepțiile și motivele care au stat la baza atitudinii și politicii României față de CEE, pe de o parte, și relațiile dintre România și CEE ca organizație, pe de alta. Proiectul pune sub semnul întrebării paradigma teoretică a detașării de Moscova, care este folosită în mod tradițional pentru a explica politica externă a României postbelice și care pune accentul pe rolul factorilor externi. Bazându-se, în schimb, pe teoria sistemică a relațiilor internaționale (B.F. Braumoeller), acest proiect studiază acțiunile agenților (Romania, lideri și experți români), dar ia în considerare și factorii structurali externi și interni care au creat contextul relațiilor României cu CEE (relațiile sale cu URSS și poziția sa specială în blocul estic, normalizarea relațiilor cu țările Europei Occidentale, destinderea Est-Vest, lărgirea CEE, procesul Helsinki, reformarea blocului estic, procesul de luare a deciziilor la nivel intern). Ipoteza: România a acționat pentru atingerea intereselor sale naționale, așa cum erau acestea percepute de elita politică, pe baza percepțiilor și opiniilor acesteia față de situația externă. Metodologic, proiectul se raliază așa-numitei Noi Istorii a Războiului Rece, având la bază cercetare multiarhivistică, acordând atenție ideologiei (înțeleasă în sens larg drept percepții, idei, sistem de convingeri) și studiind o așa-numită putere minoră. Prin rezultatele sale, proiectul produce cunoaștere în domeniul profund neglijat de istoriografie al relațiilor dintre România și CEE, contrubuie la o mai bună înțelegere a originii relațiilor actuale dintre România și Uniunea Europeană și deschide noi perspective privind studiul politicii externe a României postbelice, în general.

The annual report of 2020

Download the annual report of 2020:

English: https://gafencu.hypotheses.org/files/2020/12/Raport-Stiintific-Elena-Dragomir-TE-EN-1.pdf

Romanian: https://gafencu.hypotheses.org/files/2020/12/Raport-Stiintific-Elena-Dragomir-TE-2020-RO-1.pdf


The annual report of 2021

Download the annual report of 2021:

English: https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/11/raport-stiintific-TE-2021-final-en.pdf

Romanian: https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/11/raport-stiintific-TE-2021-final-ro-1.pdf


ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA UNUI CERCETĂTOR DOCTORAND ÎNCADRAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece/ Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142

DENUMIREA POSTULUI VACANT – Cercetător doctorand – 25% din normă întreagă (2 ore/zi) – COR 263307

CONCURS DE DOSARE

Tip proiect : Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Universitatea „Valahia” din Târgoviște este Contractor în Contractul de finanţare TE nr. 10/2020, pentru execuţia proiectul cu titlul „Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era / Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece”, cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142.

În acest sens, anunță intenția de recrutare și selecție de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru postul vacant de Cercetător doctorand – 25% din normă întreagă (2 ore/zi) – COR 263307.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este cercetarea relațiilor dintre România și Comunitatea Economică Europeană (CEE), ca entitate, în perioada Războiului Rece.
Obiective specifice ale proiectului:
O1. Analiza critică a literaturii anterioare în domeniul relațiilor României cu CEE;
O2. Identificarea concepției României față de integrarea vest-europeană și față de propriile relații cu CEE;
O3. Prezentarea și analiza relațiilor România-CEE și a evoluției acestora;
O4. Evaluarea paradigmei teoretice actuale privitoare la politica externă a României în Războiul Rece și propunerea unei noi paradigme teoretice;
O5. Diseminarea rezultatelor proiectului (publicații științifice, sustinere de lucrari la conferinte).

Activitățile proiectului:
A1. Documentare și analiză critică asupra literaturii anterioare privitoare la tema, teoria și metodologia proiectului;
A2. Cercetare de arhivă, colectare de date;
A3. Scrierea și publicarea de articole/cărți;
A4. Susținerea de prezentări la conferințe.

Calendarul procedurii de recrutare și selecție:
Publicarea anunțului de recrutare și selecție 19.05.2021
Depunerea dosarelor de candidatură 20.05.2021-25.05.2021
Evaluarea conţinutului dosarelor de candidatură 26.05.2021
Publicarea anunțului privind rezultatele selecției 26.05.2021
Depunerea dosarulului de candidatură în format letric la sediul universității de către candidatul selectat și declarat admis
27.05/2021

Dosarul de candidatură va cuprinde, în ordine, următoarele documente scanate color, salvate ca fișier unic tip .pdf :

 • Opis, semnat și datat (Anexa 8)
 • Cerere de înscriere (Anexa 1 – Cerere de înscriere)
 • Carte de Identitate
 • CV, datat și semnat pe fiecare pagină (se va specifica postul vizat: „Cercetător doctorand în cadrul proiectului „Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece/ Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era”, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142); Conform criteriilor de evaluare din Anexa 4, CV-ul să conțină ca anexe Lista de publicații (cu precizarea indexării revistei, inclusiv link, pentru fiecare articol), lista cu participările la conferințe (inclusiv link la programul conferinței, dacă există), listă cu participările la proiecte de cercetare. Listele să fie datate și semnate pe fiecare pagină.
 • Documentele de studii (diplome, certificate etc.)
 • Adeverințe în original, unde este cazul
 • Articole științifice publicate
 • Programul unor conferințe
 • Adeverință în original, care să ateste calitatea de doctorand, domeniul doctoratului, tema cercetării de doctorat, numele profesorului coordonator
 • Acordul scris al conducătorului de doctorat (acordul trebuie să prezinte atât legătura dintre tema proiectului şi cercetarea doctorală, cât și timpul de lucru alocat de doctorand pentru implementarea proiectului – Anexa 2). Acordul conducătorului de doctorat nu este necesar în situația în care acesta este membru în echipa de proiect.
 • Declarație pe propria răspundere că documentele din dosarul de candidatură îi aparțin candidatului (Anexa 6)

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT

Cerințe obligatorii:

 • Deține calitatea de doctorand, dovedită cu adeverință în original
 • Are creat și actualizat profilul științific în platforma informatică BrainMap (www.brainmap.ro);

Educație solicitată:
– Studii superioare finalizate cu diploma de licență;
– În prezent, înscris într-un program doctoral în domeniul istoriei sau alt domeniu relevant proiectului

Atribuții și responsabilități (conform cererii de finanțare):

 • Realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului
 • Realizarea de ativități de cercetare în arhive și biblioteci din România și/sau din străinătate
 • Obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, prin activitatea de cercetare derulată în cadrul proiectului, reflectate în publicarea de lucrări cu înalt impact internaţional și/sau național
 • Obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, prin activitatea de cercetare derulată în cadrul proiectului, reflectate în participarea la conferinţe ştiinţifice naționale și/sau internaţionale cu înalt impact național și/sau internaţional.

Rezultate minime de atins în proiect (conform cererii de finanțare):

 • Publicarea unui articol științific în revistă de impact
 • Prezentarea unei lucrări la o conferință științifică

Perioada angajării: 1 iunie 2021 – 31 august 2022, 2 ore/zi
Buget alocat: aproximativ 1200 lei/lună salariu complet (salariul net + contribuții angajat și angajator).

INDICATORI ȘI CRITERII DE EVALUARE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

 1. Notă : Fiecare evaluator acordă propriul punctaj pentru fiecare criteriu. Punctajul final pentru un criteriu este media aritmetică a celor trei punctaje. (ANEXA 3)
 2. Domeniul de doctorat: 30 de puncte
  a. istorie, 30 de puncte
  b. alte domenii relevante: 15 puncte
  c. domeniu nerelevant: 0 puncte
 3. Legătura dintre cercetarea doctorală și tema proiectului de cercetare – 20 de puncte
  Tema tezei de doctorat este compatibilă cu tema proiectul de cercetare în grad:
  a. Ridicat (exemplu: Relații România-Occident în Războiul Rece sau similar) –20 puncte
  b. Mediu (exemplu: Politică externă a României în Războiul Rece sau similar) –10 puncte
  c. Scăzut (exemplu: Politica postbelică a României sau similar) – 5 puncte
  d. Nu există: 0 puncte
 4. Participarea anterioară în proiecte de cercetare în domeniul vizat – maximum 10 puncte
  a. 5 puncte per proiect, maxim 10 puncte
  b. Nu există – 0 puncte
 5. Publicații științifice – maximum 20 puncte
  a. 10 puncte per publicație ISI/ERIH PLUS
  b. 5 puncte per publicație BDI
  c. 3 puncte per publicație pentru alte publicații științifice
  d. Nu există – 0 puncte
 6. Participarea anterioară la conferințe științifice – maximum 10 puncte
  a. în străinătate – 6 puncte per conferință
  b. în țară – 3 puncte per conferință
 7. Cercetare efectuată anterior în arhive – maximum 10 puncte:
  a. Din străinătate – 7 puncte per arhivă
  b. Din țară – 5 puncte per arhivă

Vârsta maximă la data candidaturii: mai puțin de 40 de ani.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: Universitatea Valahia din Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, Campus – Rectorat, Târgoviște, telefon 0245206101.

ANEXE:
Anexa 1. Model Cerere de înscriere https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Model-Cerere-de-inscriere.pdf

Anexa 2. Acordul Conducătorului de Doctorat https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Acordul-Conducatorului-de-Doctorat.pdf

Anexa 3. Fișa individuală de evaluarehttps://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Fisa-individuala-de-evaluare.pdf

Anexa 4. Indicatori și criterii de evaluare

Anexa 5. Anunțul de recrutare și selecție

Anexa 6. Declarație pe propria răspundere https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Declaratie-pe-propria-raspundere.pdf

Anexa 7. Anunț rezultate concurs de dosare https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Anunt-rezultate-concurs-de-dosare.pdf

Anexa 8. Model de opis https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Modelul-de-opis.pdf

Descarcă documentele în pdf:

https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Anunt-cercetator-doctorand.pdf

și în word: https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Anunt-cercetator-doctorand.docx

REZULTATELE CONCURSULUI DE DOSARE
pentru
ocuparea postului vacant de cercetător doctorand în cadrul proiectului cu titlul „Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece/ Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era”, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142

Data: 26.05.2021
Postul vizat: Cercetător doctorand – COR 263307

Rezultate

 1. Botnari Mihaela, 95,5 Admis
 2. Filip-Afloarei Daniel, 90,5 Respins
 3. Ghiță Cosmin, 40 Respins

Comisia de evaluare:

Evaluator 1: Dragomir Elena
Evaluator 2: Miloiu Silviu-Marian
Evaluator 3: Stanciu Cezar

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search