Vacancies

ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA UNUI CERCETĂTOR DOCTORAND ÎNCADRAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece/ Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142

DENUMIREA POSTULUI VACANT – Cercetător doctorand – 25% din normă întreagă (2 ore/zi) – COR 263307

CONCURS DE DOSARE

Tip proiect : Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Universitatea „Valahia” din Târgoviște este Contractor în Contractul de finanţare TE nr. 10/2020, pentru execuţia proiectul cu titlul „Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era / Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece”, cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142.

În acest sens, anunță intenția de recrutare și selecție de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru postul vacant de Cercetător doctorand – 25% din normă întreagă (2 ore/zi) – COR 263307.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este cercetarea relațiilor dintre România și Comunitatea Economică Europeană (CEE), ca entitate, în perioada Războiului Rece.
Obiective specifice ale proiectului:
O1. Analiza critică a literaturii anterioare în domeniul relațiilor României cu CEE;
O2. Identificarea concepției României față de integrarea vest-europeană și față de propriile relații cu CEE;
O3. Prezentarea și analiza relațiilor România-CEE și a evoluției acestora;
O4. Evaluarea paradigmei teoretice actuale privitoare la politica externă a României în Războiul Rece și propunerea unei noi paradigme teoretice;
O5. Diseminarea rezultatelor proiectului (publicații științifice, sustinere de lucrari la conferinte).


Activitățile proiectului:
A1. Documentare și analiză critică asupra literaturii anterioare privitoare la tema, teoria și metodologia proiectului;
A2. Cercetare de arhivă, colectare de date;
A3. Scrierea și publicarea de articole/cărți;
A4. Susținerea de prezentări la conferințe.

Calendarul procedurii de recrutare și selecție:
Publicarea anunțului de recrutare și selecție 19.05.2021
Depunerea dosarelor de candidatură 20.05.2021-25.05.2021
Evaluarea conţinutului dosarelor de candidatură 26.05.2021
Publicarea anunțului privind rezultatele selecției 26.05.2021
Depunerea dosarulului de candidatură în format letric la sediul universității de către candidatul selectat și declarat admis
27.05/2021

Dosarul de candidatură va cuprinde, în ordine, următoarele documente scanate color, salvate ca fișier unic tip .pdf :

 • Opis, semnat și datat (Anexa 8)
 • Cerere de înscriere (Anexa 1 – Cerere de înscriere)
 • Carte de Identitate
 • CV, datat și semnat pe fiecare pagină (se va specifica postul vizat: „Cercetător doctorand în cadrul proiectului „Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece/ Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era”, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142); Conform criteriilor de evaluare din Anexa 4, CV-ul să conțină ca anexe Lista de publicații (cu precizarea indexării revistei, inclusiv link, pentru fiecare articol), lista cu participările la conferințe (inclusiv link la programul conferinței, dacă există), listă cu participările la proiecte de cercetare. Listele să fie datate și semnate pe fiecare pagină.
 • Documentele de studii (diplome, certificate etc.)
 • Adeverințe în original, unde este cazul
 • Articole științifice publicate
 • Programul unor conferințe
 • Adeverință în original, care să ateste calitatea de doctorand, domeniul doctoratului, tema cercetării de doctorat, numele profesorului coordonator
 • Acordul scris al conducătorului de doctorat (acordul trebuie să prezinte atât legătura dintre tema proiectului şi cercetarea doctorală, cât și timpul de lucru alocat de doctorand pentru implementarea proiectului – Anexa 2). Acordul conducătorului de doctorat nu este necesar în situația în care acesta este membru în echipa de proiect.
 • Declarație pe propria răspundere că documentele din dosarul de candidatură îi aparțin candidatului (Anexa 6)

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT

Cerințe obligatorii:

 • Deține calitatea de doctorand, dovedită cu adeverință în original
 • Are creat și actualizat profilul științific în platforma informatică BrainMap (www.brainmap.ro);

Educație solicitată:
– Studii superioare finalizate cu diploma de licență;
– În prezent, înscris într-un program doctoral în domeniul istoriei sau alt domeniu relevant proiectului

Atribuții și responsabilități (conform cererii de finanțare):

 • Realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului
 • Realizarea de ativități de cercetare în arhive și biblioteci din România și/sau din străinătate
 • Obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, prin activitatea de cercetare derulată în cadrul proiectului, reflectate în publicarea de lucrări cu înalt impact internaţional și/sau național
 • Obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, prin activitatea de cercetare derulată în cadrul proiectului, reflectate în participarea la conferinţe ştiinţifice naționale și/sau internaţionale cu înalt impact național și/sau internaţional.

Rezultate minime de atins în proiect (conform cererii de finanțare):

 • Publicarea unui articol științific în revistă de impact
 • Prezentarea unei lucrări la o conferință științifică

Perioada angajării: 1 iunie 2021 – 31 august 2022, 2 ore/zi
Buget alocat: aproximativ 1200 lei/lună salariu complet (salariul net + contribuții angajat și angajator).

INDICATORI ȘI CRITERII DE EVALUARE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

 1. Notă : Fiecare evaluator acordă propriul punctaj pentru fiecare criteriu. Punctajul final pentru un criteriu este media aritmetică a celor trei punctaje. (ANEXA 3)
 2. Domeniul de doctorat: 30 de puncte
  a. istorie, 30 de puncte
  b. alte domenii relevante: 15 puncte
  c. domeniu nerelevant: 0 puncte
 3. Legătura dintre cercetarea doctorală și tema proiectului de cercetare – 20 de puncte
  Tema tezei de doctorat este compatibilă cu tema proiectul de cercetare în grad:
  a. Ridicat (exemplu: Relații România-Occident în Războiul Rece sau similar) –20 puncte
  b. Mediu (exemplu: Politică externă a României în Războiul Rece sau similar) –10 puncte
  c. Scăzut (exemplu: Politica postbelică a României sau similar) – 5 puncte
  d. Nu există: 0 puncte
 4. Participarea anterioară în proiecte de cercetare în domeniul vizat – maximum 10 puncte
  a. 5 puncte per proiect, maxim 10 puncte
  b. Nu există – 0 puncte
 5. Publicații științifice – maximum 20 puncte
  a. 10 puncte per publicație ISI/ERIH PLUS
  b. 5 puncte per publicație BDI
  c. 3 puncte per publicație pentru alte publicații științifice
  d. Nu există – 0 puncte
 6. Participarea anterioară la conferințe științifice – maximum 10 puncte
  a. în străinătate – 6 puncte per conferință
  b. în țară – 3 puncte per conferință
 7. Cercetare efectuată anterior în arhive – maximum 10 puncte:
  a. Din străinătate – 7 puncte per arhivă
  b. Din țară – 5 puncte per arhivă

Vârsta maximă la data candidaturii: mai puțin de 40 de ani.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: Universitatea Valahia din Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, Campus – Rectorat, Târgoviște, telefon 0245206101.

ANEXE:
Anexa 1. Model Cerere de înscriere https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Model-Cerere-de-inscriere.pdf


Anexa 2. Acordul Conducătorului de Doctorat https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Acordul-Conducatorului-de-Doctorat.pdf


Anexa 3. Fișa individuală de evaluarehttps://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Fisa-individuala-de-evaluare.pdf


Anexa 4. Indicatori și criterii de evaluare

Anexa 5. Anunțul de recrutare și selecție


Anexa 6. Declarație pe propria răspundere https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Declaratie-pe-propria-raspundere.pdf


Anexa 7. Anunț rezultate concurs de dosare https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Anunt-rezultate-concurs-de-dosare.pdf


Anexa 8. Model de opis https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Modelul-de-opis.pdf

Descarcă documentele în pdf:

https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Anunt-cercetator-doctorand.pdf

și în word: https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/05/Anunt-cercetator-doctorand.docx

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search