Silviu Miloiu

Professor Silviu Miloiu (https://silviumiloiu.hypotheses.org, https://orcid.org/0000-0002-0472-4212) is Vice-Rector for Institutonal Development and International Relations of Valahia University of Târgoviște. His research focuses on the history of Romanian foreign policy in the 20th and 21st centuries, Baltic and Nordic history, Romania’s relations with the Baltic and Nordic countries, and the history of minorities in East Central and South Eastern Europe. He has been leading international research projects with publications such as Europe viewed from the margins: a Central European perspective of the 19th and 20th centuries and Utopia versus realism in Romania’s foreign policy. He has authored numerous monographs, chapters, articles, volumes of documents published in Romania, Baltic and Nordic countries and elsewhere in Europe or the United States of America. He is the director of the “Grigore Gafencu” Research Center for International Relations and Heritage Studies, as well as the Romanian Association of Baltic and Nordic Studies and editor-in-chief of the Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies. Since 2010 he summons in Romania a yearly conference of Baltic and Nordic Studies, the largest such event in South Eastern Europe. He has been awarded medals and awards in Finlanda, Latvia, Lithuania and the OK for his excellence in Baltic and Nordic studies as well as British studies. His researches have resulted in more than 30 books as author, editor, or co-author, as well as 100 scientific articles and chapters published internationally. He was the director of several research projects and the primary organizer of over 20 international conferences.

Silviu Miloiu is a Ph.D. supervisor in history who has chaired many successfully defended dissertations and currently supervises eight Ph.D. works in progress. Some of the Ph.D. thesis have been jointly defended or are in the process of writing with  highly respected universities such as Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 or the University of Stuttgart.

Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu (https://silviumiloiu.hypotheses.org, https://orcid.org/0000-0002-0472-4212) este prorector pentru dezvoltarea instituțională și relațiile internaționale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște. Cercetările sale se concentrează asupra istoriei politicii externe a României în secolele XX și XXI, istoriei baltice și nordice, relațiilor României cu țările baltice și nordice și istoriei minorităților din Europa de Est și Sud-Est. A condus proiecte de cercetare precum Europa privită de la margini: o perspectivă central-europeană a secolelor XIX și XX și Utopia versus realism în politica externă a României (1918-1975). Este autorul a numeroase monografii, capitole, articole, volume de documente publicate în România, țările baltice și nordice și în alte state din Europa sau Statele Unite ale Americii. Este director al Centrului de Cercetare pentru Relații Internaționale și Patrimoniu Cultural „Grigore Gafencu”, președinte al Asociației Române de Studii Baltice și Nordice și redactor-șef al Revistei Române de Studii Baltice și Nordice. Din 2010 conduce în România o conferință anuală de Studii Baltice și Nordice, cel mai mare eveniment de acest gen din Europa de Sud-Est. A primit decorații și premii în Finlanda, Letonia, Lituania și Marea Britania pentru excelență în studiile baltice și nordice, precum și în studii britanice. Cercetările sale au condus la peste 30 de cărți ca autor, editor sau coautor, precum și la 100 de articole și capitole științifice publicate la nivel internațional. A fost directorul mai multor proiecte de cercetare și organizatorul principal a peste 20 de conferințe internaționale.

Silviu Miloiu este dr. conducător în istorie care a prezidat multe disertații susținute cu succes și în prezent conduce opt doctorat. lucrări în derulare. Unii dintre doctoranzi. tezele au fost susținute în comun sau sunt în curs de redactare cu universități foarte respectate, cum ar fi Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 sau Universitatea din Stuttgart.

Webpages:

Personal blog

Researchgate profile

Academia.edu

Newspaper „Adevărul” blog

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search