HERITAGE, SCIENCE, AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE PRESERVATION Conference Opening

Press Communiqué

HERITAGE, SCIENCE, AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE PRESERVATION
Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology

Valahia University of Targoviste
May 16, 2024 – May 17, 2024

We are pleased to announce the opening of the First Annual International KreativEU Conference, themed “Heritage, Science, and Technologies for Sustainable Preservation.” Organized by Valahia University of Targoviste and the Knowledge & Creativity European University, this event marks a significant milestone in cultural heritage preservation.

Held under the distinguished patronage of The National Commission of Romania for UNESCO, this groundbreaking conference reflects a commitment to fostering international collaboration and innovation in heritage conservation. As we explore the intersections of heritage, science, and technology, the conference aims to advance sustainable solutions to safeguard our cultural legacy for future generations.

This event is a key component of the initiative to establish the KreativEU UNESCO UNITWIN Network for Heritage Preservation, Science, and Communication for Sustainable Communities, headquartered at Valahia University in Targoviste. Additionally, it is held under the auspices of the International Council for Philosophy and Human Sciences / Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, as part of the 75th-anniversary commemorative initiatives of this illustrious organization.

Conference Highlights:

Knowledge Exchange: Facilitating the exchange of cutting-edge research and insights from global scholars and practitioners to bridge the gap between theory and practice in cultural heritage preservation.
Problem-Solving: Addressing critical challenges faced by cultural heritage through legal frameworks and advanced conservation technologies to develop practical, global solutions.
Inspiration and Innovation: Encouraging creative thinking and new approaches to reinvigorate heritage protection and celebration.
Networking and Collaboration: Providing a forum for participants to establish valuable connections and collaborations to achieve sustainable preservation goals.
We eagerly anticipate the official opening of the conference tomorrow and look forward to welcoming all participants to this momentous event.

For more details and to access the Programme and Book of Abstracts, please visit our conference webpage: Heritage Science and Technologies for Sustainable Preservation.

Comunicat de Presă

Deschiderea conferinței internaționale

PATRIMONIU, ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGII PENTRU CONSERVAREA DURABILĂ
Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
16 mai 2024 – 17 mai 2024

Avem plăcerea de a anunța deschiderea Primei Conferințe Internaționale Anuale „Patrimoniu, Știință și Tehnologii pentru Conservare Durabilă.” Organizată de Universitatea Valahia din Târgoviște și de Knowledge & Creativity European University, manifestarea marchează un moment semnificativ în domeniul conservării, restaurării și promovării patrimoniului cultural. Desfășurată sub înaltul patronaj al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, această conferință reflectă, de asemenea, angajamentul de a promova colaborarea internațională și inovația în acest domeniu vital. Explorând intersecțiile dintre patrimoniu, știință și tehnologie, conferința urmărește să avanseze soluții durabile pentru a proteja moștenirea noastră culturală pentru generațiile viitoare. De asemenea, conferința se desfășoară sub auspiciile Consiliului Internațional pentru Filosofie și Științe Umaniste / Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, ca parte a inițiativelor comemorative pentru aniversarea a 75 de ani de la constituirea acestei prestigioase organizații. 20 de ani împlinește, de asemenea, Centrul de Cercetare a Istoriei Relațiilor Internaționale și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”, unul dintre organizatorii evenimentului, care-i onorează prin această manifestare.

Evenimentul constituie un element crucial al inițiativei de constituire a Rețelei UNESCO UNITWIN KreativEU pentru Preservarea Patrimoniului, Știință și Comunicare pentru Comunități Durabile, cu sediul la Universitatea Valahia din Târgoviște

Repere ale conferinței:

Schimb de expertiză: Facilitarea schimbului de cercetări de vârf și perspective din partea cercetătorilor și practicienilor globali pentru a reduce distanța dintre teorie și practică în conservarea patrimoniului cultural.
Rezolvarea problemelor: Abordarea provocărilor critice cu care se confruntă patrimoniul cultural prin cadre legale și tehnologii avansate de conservare pentru a dezvolta soluții practice, aplicabile la nivel global.
Inspirație și inovație: Încurajarea gândirii creative și a explorării unor noi abordări pentru a revigora protecția și celebrarea patrimoniului.
Rețele și colaborare: Oferirea unui forum pentru participanți pentru a stabili conexiuni și colaborări valoroase pentru atingerea obiectivelor de conservare durabilă.
Așteptăm cu nerăbdare deschiderea oficială a conferinței de mâine și suntem nerăbdători să întâmpinăm toți participanții la acest eveniment deschis către publicul larg.

Pentru mai multe detalii și pentru a accesa programul și rezumatele, vă rugăm să vizitați pagina noastră web a conferinței: Patrimoniu, Știință și Tehnologii pentru Conservarea Durabilă.


OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Silviu Miloiu (May 15, 2024). HERITAGE, SCIENCE, AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE PRESERVATION Conference Opening. „Grigore Gafencu” Research Center of History of International Relations and Cultural Heritage. Retrieved July 14, 2024 from https://gafencu.hypotheses.org/4610


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search